E NEDERLANDSCHE VOETBALBOND OPGERICHT 8 DECEMBER 1889 Nederlandsch Elftal. AFD. HO F VGRAVENHAGE, 31 October 192 2. NS.05684. CV/B. s Den Weledelen Heer J. de Boer Jr., Prins Hendrikkade 168» Amsterdam. Weledele Heer, Namens de Nederlandsch Elftal Commissie hebben wy de eer U te berichten, dat dit College in hare gisteren avond gehouden vergadering U koos als reserve-doelverdedi- ger voor het elftal, hetwelk Nederland zal vertegenwoordi gen in den landenweastryd „Zwitserland - Nederland" op Zon dag 19 November a.s. te Bern. Wy zullen gaarne uiterlyk a.s. Zaterdag in het be zit zyn van Uw paspoort, opdat wy dit kunnen doen laten visee ren. Zekerheidshalve gelieve U otos dit onder aangeteekend couvert te doen toekomen. In afwachting Uwer aangename berichten, teekent Hoogachtend, NEDERLANDSCHE VOETBALBOND. Hoofdeonsul LAATSTELIJK GOEDGEKEURD Bij KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JULI 1919, No 3i. ONDERWERP: VAN DE SPIEGELSTRAAT 21.

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1922 | | pagina 1