'Je kunt heel direct jouw mening laten horen' ajaxlife SV AJAX 1 C 01-03-2019 3.J Bij Supportersvereniging Ajax kun je als lid meebeslissen over de koers van onze vereniging. Hoe je officieel kunt laten horen wat je van ons beleid vindt, lees je hier. Alles wat wij dag in dag uit doen bij de vereniging als medewer kers, vrijwilligers en bestuurders dient één doel: supporters dichter bij de club brengen en Ajax dichter bij de achterban. Dat klinkt mis schien een beetje hoogdravend, maar praktisch willen we dat onze communicatie, evenemen ten en service bij elke suppor ter de overtuiging 'eens Ajacied, altijd Ajacied' verstevigt. Wat SV Ajax doet De organisatie van SV Ajax, met twaalf krachten, zorgt dat je als lid bijvoorbeeld naar Café Ajax Life kunt, dat je deze krant Ajax Life ontvangt, dat je online en op social media alles rond Ajax kunt volgen en nog veel meer. Ook de Ajax Kids Club, met bijvoorbeeld de Kids Tours, het blad Ajaciedjes en allerlei toffe bijeenkomsten wordt geregeld en gecoördineerd door SV Ajax - met de inbreng van vrijwilligers. Verder behartigen wij de belangen van alle Ajaxsup- porters, in de Johan Cruijff Arena, maar ook bij uitduels. Focus op de leden Als volwassen lid kun je in de gaten houden of we ons werk goed doen. Doen wij er alles aan het beste lid maatschap voor de Ajaxfans aan te bieden? De leden waren, zijn en blijven ons uitgangspunt en onze belangrijkste focus. We willen de ledenbetrokkenheid zo groot mogelijk houden. We doen dat met online ledenpanels én met de leden die toezicht houden via de verenigingsraad. Stel jezelf verkiesbaar Voor de verenigingsraad is het controleren van het totale beleid van de vereniging de belangrijk ste taak. Zij geeft onder andere goedkeuring aan de begroting en jaarrekening. De organisatie doet de dagelijkse werkzaamheden, met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daar bij horen. Dat werkt het beste met de vereni gingsraad als klankbordgroep. En jij kunt jezelf verkiesbaar stellen voor dit orgaan. Voor de volledigheid: tussen de verenigingsraad en de direc teur-bestuurder van de organi satie staat een raad van toezicht. Deze raad controleert het beleid van de directeur-bestuurder en beslist over zaken als de hoogte van de contributie, het beleid van de vereniging op hoofdlijnen en de aanstelling van de directeur-be stuurder. Terug naar de verenigings raad, waarvoor wij nu kandidaten zoeken die zich verkiesbaar willen stellen. Het gaat om zeven zetels, voor een periode van vier jaar. Ben jij een betrokken Ajacied én lid van SV Ajax, lees dan hiernaast verder hoe je jezelf aan kunt melden. We vroegen aftredend voorzitter en dus erva ringsdeskundige Paul Wilbrink waarom de rol van de verenigingsraad niet te onderschatten is. ALS JE WILT MEEDOEN... Stel jezelf verkiesbaar voor de verenigingsraad "Met circa honderdduizend leden is dit een hele grote vereniging. Met zo'n omvang kun je moeilijk een ledenvergadering houden, maar de vereniging moet natuurlijk wel bestuurd worden. Daar hebben we een capabele directeur-bestuurder voor, die wordt bijgestaan door een professioneel team. Vanuit de vereniging zorgt een raad van toezicht voor de dagelijkse contacten tussen de bestuurder en de achterban. Als verenigingsraad zijn wij er om daar controle op uit te oefenen. Dat is een verantwoordelijke taak." "Iedereen met een hart voor SV Ajax zou zich moeten kandi deren. Je beslist niet alleen over formele zaken, maar krijgt door je afvaardiging ook contacten binnen het bestuur waarmee je de mogelijkheid hebt heel direct jouw mening over bepaalde onder werpen te laten horen. Denk aan het kaartverkoopsysteem, bezoek van wedstrijden door families met kinderen en rolstoeltoegang. Op informele wijze kun je daarover goed meepraten en ideeën oppe ren. Dat leidde al tot zinvolle aanpassingen." (EE) Paul Wilbrink: 'Op informele wijze ideeën opperen De verenigingsraad, zoals aangegeven, neemt een aantal belangrijke beslui ten. Bijvoorbeeld: - controle op het totaal beleid van de vereniging en het aanbod aan de leden door goedkeuring van de begroting en jaarrekening; - benoeming van vijf leden van de raad van toezicht. De verenigingsraad komt twee keer per jaar bijeen. Natuurlijk moet je als kandi daat lid zijn van de Suppor tersvereniging Ajax. Spe cifieker nog: je moet ook al lid zijn geworden vóór 1 maart 2018. En verder: - moeten kandidaten acht tien jaar of ouder zijn; - mag je niet eerder ontsla gen zijn geweest uit de ver enigingsraad; - mag je geen stadionverbod hebben van de rechter of van Ajax; - mag je geen functie heb ben, of vorig seizoen heb ben gehad, in een bestuur of een commissie van een betaaldvoetbalorganisatie in Nederland. Als je interesse hebt in een zetel in de SV Ajax-vereni- gingsraad, stuur dan vóór 1 april 2019 een e-mail naar ons. Een brief kan eventu eel ook. Daarin vat je kern achtig samen (maximaal 200 woorden) wat je kunt en wilt betekenen voor de bijna honderdduizend leden van onze supportersvereni ging. De verkiezingen zelf zijn in mei 2019. Mail met motivatie kan naar: organisatie@svajax.nl. Brie ven kunnen naar: Supportersvereniging Ajax T.a.v. Mw. C. Smit Postbus 22944 1100 DK Amsterdam Voor meer informatie over de verkiezingen voor de vereni gingsraad: 020 - 6777 516, of stuur ons een mailtje (organi- satie@svajax.nl)

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2019 | | pagina 15