m Commissierapport hakt er behoorlijk in DE COMMISSIE COMMISSIE 2000 S$' 'De goede clubgeest zal ons schragen. D' Eendracht maakt ons hecht en sterk'. De ondertitel van het inmiddels veelbesproken commissierapport legt de vinger precies op de zere plek. De harde conclusies zijn niet bindend, maar dat er structureel iets dient te veranderen is duidelijk. Een overzicht van dertig pagina's pijnlijke, maar zeer waardevolle clubhistorie. "I O A JAX KORT ft" ajaxlife De Raad van Commissarissen Voorzitter Algemeen Directeur Technisch Directeur Technisch Adviseur Scouting Loslippige ledenraad Beursbeslommeringen Achterban ajaxlife Hoofdtrainer Beleidsplan Raad van Commissarissen Bestuur Ledenraad Directie Xw 22-02-2008^^^ Het roodwitte puinruimen kan beginnen DOOR SANDER ZELDENRIJK De raad controleert niet op afstand en bemoeit zich te veel met de dagelijkse gang van zaken. Dat uit zich in het algemene- en technische beleid. De oorzaak ligt bij de talloze functiewisselingen en bij persoonlijk gedrag als gevolg van een gebrek aan onderling vertrouwen bij de directie en Raad van Commissarissen. Dit maakt besluitvorming verwar rend en schept een eilandencultuur binnen de organisatie. De commis sie heeft verder kritiek op de com missarissen John Jaakke en Hennie Henrichs. Als voorzitter en commis saris Technische Zaken opereren zij meer als medebestuurder van de directie dan als toezichthouder. De voorzitter - in dit geval John Jaakke - dient niet als boegbeeld van Ajax te fungeren, zo stelt de commissie. Dat mag de algemeen directeur voor zijn rekening nemen. Dat dit momenteel niet het geval is, vloeit voort uit de aanbevelingen van de 'Commissie 2000' (zie kader). Dat was een verkeerde keuze conclu deert de commissie nu. Daarnaast is de voorzitter nauwer bij de besluit vorming betrokken dan de struc tuur voorschrijft. Verder zou er een gebrek aan onderling vertrouwen zijn tussen de voorzitter (Jaakke) en de algemeen directeur (Fontein). Wie de conclusies van de commis sie leest, zal het niet vreemd vin den dat Maarten Fontein al direct ter discussie stond. 'De algemeen directeur dient thuis te zijn in de voetbalwereld en is het boegbeeld van de club. Een peoplemanager voor het personeel met een warme persoonlijkheid, waarbij supporters Uri Coronel: erelid van Ajax, ledenraadslid en voorzitter van de commissie. Voormalig bestuurslid Commerciële Zaken. Voorstander van de verhuizing naar de Arena. Stond voor de duidelijkheid niét aan de wieg van de beursgang in 1998. Thans voorzitter VNO-NCW (Regio Amsterdam). Roger van Boxtel: voormalig politicus. Sinds 2003 bestuurs voorzitter van zorgverzekeraar Menzis. Voetbalde bij De Vlie gende Hollander in Amstelveen en het Amsterdamse SC Over- amstel. Daniel Dekker: radioman en voorzitter van de sup portersvereniging. Geboren Amsterdammer met een groot Ajax-hart. Vertegenwoordigt de kritische achterban. Joop Krant: gefortuneerde ex-beursman, maar bovenal Ajacied. Werd in het verleden al eens genoemd als potentiële penningmeester van Ajax. Treedt niet graag op de voor grond. Dat lukte vooralsnog goed. Arend de Roever: ledenraadslid. Oprichter van Roever Reizen (1984), de voorloper van huidig sponsor ATP Travel. Zit daar sinds 2002 in de Raad van Bestuur. Theo van Duivenbode: voorma lig Ajacied (en Feyenoorder). Speelde in de periode 1964-1969 exact 170 duels voor Ajax. Stanley Menzo: keepte twaalf seizoenen voor Ajax en reikte daarin tot 322 duels. Won met Ajax de UEFA Cup in 1992 en is bezig aan zijn laatste seizoen bjj FC Volendam. Coachte zijn ploeg tegen HFC Haarlem toen de commissie het rapport pre senteerde. Reinier van Dantzig: bekend fysiotherapeut. Heeft een fysio- praktük in Amsterdam. Goed bevriend met Marco van Basten en diens kwetsbare enkel. Commissieleden Roger van Boxtel, Arend de Roever en Joop Krant bij de presentatie van hun kritische rapport en sponsors zich op hun gemak voelen.' Afgezien daarvan blijkt zijn rol bij de lucratieve Aegon-deal naar verluidt minder groot dan aanvan kelijk gedacht. De laatste technisch directeuren (Louis van Gaal en Martin van Geel) raakten in conflict met hun trainer. De commissie stelt daarom twee modellen voor. Een sterke hoofdtrainer met bewezen manage mentkwaliteiten, die leiding geeft aan de hele betaald voetbaltak en het scoutinghoofd. Hierbij moet de algemeen directeur een voetbalach tergrond hebben. Het tweede advies: een sterke technisch directeur met ruime verantwoordelijkheden en bevoegd heden die de baas is over de hoofd trainer. Laatstgenoemde is alleen verantwoordelijk voor de tactiek, training, coaching en opstelling. In dit model bepaalt de technisch directeur alle aanstellingen. Martin van Geel krijgt inderdaad kritiek in het rapport. De laatste jaren zijn er te veel spelers voor de breedte gekocht. Of spelers met een lage transfersom. Directe verster kingen bleven vrijwel uit (op Bruno Silva en Luis Suarez na). Kijkend naar de laatste tien jaar concludeert de commissie dat er door het grote aantal wisselingen op leidingge vende functies amper een structu reel beleid is ontstaan. Hierdoor zijn de sportieve prestaties ondermaats. Verder zijn er - ongelooflijk maar waar - spelers gekocht, waarvan niemand weet op wiens gezag. Eindelijk weten we wat de exacte rol van Piet Keizer was. 'Was', omdat de 490-voudig Ajacied inmiddels al uit die functie is ontheven. Keizer assisteerde Maarten Fontein en adviseerde Martin van Geel. Hij moest de clubcultuur bewaken, maar deed dat volgens de commis sie te vrijblijvend. Dit maakte zijn functioneren moeilijk. Bovendien zat Keizer volgens het rapport op één lijn met Henk ten Cate en niet met Martin van Geel. De commis sie oordeelt dat de taakomschrijving van de Technisch Adviseur duide lijker moet zijn. Keizers huidige invulling - als adviseur en ter onder steuning van hoofd opleidingen Jan Olde Riekerink - werkt in de prak tijk goed. Een rol bij het eerste elftal raadt men af. Jeugdtrainers zouden vaker moeten worden ingezet bij de scouting. De commissie stelt voor een hoofd scouting aan te stellen. Verder moe ten de scouts de strijd aangaan met makelaars en zaakwaarnemers. Dat kan nog leuk worden op De Toekomst. De kwalitatief sterke hoofd scouting moet die oorlog gaan leiden. Verschillende brillen, verschillende visies. Martin van Geel en Maarten Fontein kregen behoorlijke kritiek in het rapport De ontdekkingsreizigers komen er niet zo heel goed van af in het rapport. Zo zouden de betrokkenen weinig vertrouwen hebben in eikaars oordeel. Sommige spelers zijn gekocht zonder dat er überhaupt een scoutingrapport op tafel kwam. Nog belangrijker: een profielschets voor toekomstige scouts ontbreekt. De commissie oordeelt in het rap port dat de ledenraad buiten zijn bevoegdheden treedt. Zo is de werkelijke invloed (via het informele circuit) op het beleid te groot. Er heerst een verkeerd beeld van de rol die de ledenraad dient te spelen. Het orgaan moet controleren en niet besturen. De commissie pleit daarom voor een rol 'op afstand'. De ledenraad is grootaandeelhouder en zal in die hoedanigheid enkele malen per jaar worden bijgepraat door de directie. Zolang Ajax beurs genoteerd is, is overleg tussen de Raad van Commissarissen en de ledenraad niet gewenst. Ereleden dienen zich daarnaast min der prominent op te stellen binnen de ledenraad. Oké, de gedachte was in 1998 voor uitstrevend en Ajax haalde er 54,4 miljoen mee op. De commissie oor deelt echter dat de beursgang Ajax van haar achterban vervreemdde. Weliswaar een eenmalige kapitaal injectie, maar zonder structurele financiële meerwaarde. Naast de Vereniging Ajax (73.3% van de aandelen) zijn er twee groot aandeelhouders: Delta Lloyd (5,6%) en Strating (5,3%) en daarnaast nog een groep particuliere beleggers (15,8%). De laatste groep bestaat veelal uit trouwe supporters met één of meer dere aandelen. Zij zien liever sportieve- dan financiële winst. De commissie vraagt zich af wat Ajax eigenlijk nog op de beurs doet. Men adviseert te kijken op welke wijze de club van de beurs kan, zonder de aandelen terug te kopen. Zo kan men een nieuwe balans vinden tussen het professionele kader en de voetbalvereniging. Ajax is en blijft een voetbalclub (de mooiste ter wereld wat ons betreft). Dat gevoel vindt de commissie niet overal in de organisatie terug. Supporters dienen dan ook altijd een speerpunt van het beleid te zijn. Een even logische als betreurens waardige conclusie. Supporters voelen zich op hun beurt weinig serieus genomen door de organisa tie. Datzelfde geldt voor sponsors Ajax werd acht jaar geleden ook doorgelicht door een commissie. Destijds onderzocht de 'Commissie 2000' de gevolgen van de scheiding van de Arena en jeugdcomplex De Toekomst. De eerste conclusie lag voor de hand: de jeugd en de proftak dienden zich op dezelfde locatie te vestigen. Dat moet op termijn alsnog gaan gebeuren. Verder concludeerde men destijds dat er meer gecommuniceerd dient te worden. Verder bracht men het aantal bestuursleden terug en kwam er een driekoppige dagelijkse leiding (de directie). De commissie bestond destijds uit Leo van Wijk (ledenraad), Klaas Nuninga (ledenraad), Arthur Smolders (ledenraad) en de commissarissen John de Mol en Sjoerd van Loon. AJAX KORT 22-02-2008 Het ivordt de hoogste tijd dat er bij Ajax iveer gelachen ivordt. John Jaakke, Johan Cruijff en Maarten Fontein oefenen nog even en leden van de Ajax Business Associates. Dat is volgens de com missie onder andere het gevolg van de toegenomen verzakelijking in het laatste decennium. De hoofdtrainer moet de intentie hebben zich voor langere tijd aan Ajax te binden, zo vindt de commis sie. De club zou zelf moeten bepalen wie de assistent-trainers worden. Het is onwenselijk dat de hoofdtrai ner zijn eigen technische staf mee neemt. Ambitieus zijn is goed, zolang het maar wel bij realisme blijft. Zowel sportief als financieel. Of het huidige vijfjarenplan van de directie te ambitieus is, blijft op papier een beetje wazig. Wie tussen de regels doorleest (maar dat is gevaarlijk) vermoedt dat de commissie de directie inderdaad even tot de orde roept. (T) opleiding De jeugdopleiding is goed. Maar alles wat in Amsterdam 'goed' gaat, staat niet in het rapport. Ajax stelde in het laatste decennium zes verschillende hoofd opleidingen aan. Conclusie: men heeft te weinig budget om noodzakelijke investerin gen te doen (inmiddels kwam er al geld vrij voor videotechnisch analy semateriaal). Verder is de werkdruk te groot, waardoor men vaker op kantoor zit dan op het veld. De commissie adviseert Ajax dan ook het hoofd opleidingen voor een langere periode te benoemen en deze beter te ondersteunen (wat Piet Keizer nu dus sinds kort al doet). Het aantal jeugdtrainers kan volgens het rapport worden beperkt. Er dient sowieso een kwaliteitsinjec tie te komen. Jeugdtrainers moeten worden beoordeeld op talentontwik keling. De resultaten zijn onderge schikt. >11#- J Bestaat uit John Jaakke, Hen nie Henrichs, Joop Saan, Frank Eüken en Sjoerd van Loon. Z(j houden toezicht en benoe men, schorsen en ontslaan de directie. De raad heeft het vertrouwen van de vereniging nodig. Daarom zijn drie van de v(jf commissarissen bestuurs leden van de vereniging Ajax. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging Ajax en bestaat uit - daar is ie weer - John Jaakke (voorzitter), Hennie Henrichs (Technische Zaken) en Joop Saan (Financiële Zaken). De vereniging bezit 73% van de aandelen. De overige 27% liggen bjj de aandeelhouders. Het bestuur geeft géén dagelijkse leiding aan Ajax. Ajax telt bijna vijfhonderd leden, ereleden en leden van verdiensten. Zü vormen geza menlijk de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit orgaan kiest de 24-koppige ledenraad. Deze kan bestuursleden van de vereniging Ajax benoemen, schorsen en ontslaan. De driekoppige directie bestaat uit Maarten Fontein (algemeen directeur), Martin van Geel (technisch directeur) en Jeroen Slop (financieel directeur). Zij hebben de verantwoordelijkheid over de dagelijkse leiding van Ajax. Bü bepaalde besluiten behoeft de directie goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 2008 | | pagina 8