SPORT ZUIDOOST ARBEIDSPLAATSEN VOOR ZUIDOOST? aja)life EXTRA IMPULS DOOR KOMST VAN AJAX' jr 37 Winst en verlies liggen in Amsterdam soms niet ver uit elkaar. Stadsdeel Watergraafsmeer is De Meer kwijt; stadsdeel Zuidoost sluit de Amsterdam Arena in de ar men. Ajax verruilt het knusse Betondorp voor de kleur rijke Bijlmer. Een verhuizing die volgens Jan Focke - Zuid- oosteling in hart en nieren - positieve gevolgen zal heb ben voor de sport in zijn stadsdeel. Als Johan Cruijff niet in Betondorp was opgegroeid, had hij dan ook het eerste van Ajax gehaald? Je bent geneigd om te zeggen: natuurlijk wel. Zo'n uitzonderlijk talent wordt altijd ontdekt.Voor de fameuze nummer veertien was het echter zeker een prae om zo dicht bij het stadion, zo dicht bij Ajax te wonen. In het boek Cruijff! Van Jopie tot Johan (Bert Hiddema) lezen we dat het Ajax- stadion bijna het tweede huis was van de kleine Cruijff: „Jopie brengt veel tijd in het stadion door. Vanaf zijn zesde jaar traint hij mee met de welpen van Ajax. Ze lachen hem uit, want hij heeft niet eens noppen onder zijn kicksen, maar ze strij ken de hand over hun hart als ze zijn teleurge stelde gezicht zien en la ten hem meedoen." Op zijn tiende verjaardag kreeg 'Jopie' uiteindelijk een uitnodiging om lid te worden van Ajax. Het is tamelijk onwaar schijnlijk dat in de toe komst een jonge Bijlmer bewoner op dezelfde manier lid wordt van Ajax als die wereldbe roemde Betondorper.Vanwege de massale belangstelling voor de club is het onmogelijk om, zoals Cruijff deed, als klein jongetje de terreinknecht te assisteren of rond te hangen in de kleedkamer van het eerste.Toch profiteren de schoolkinderen van Zuidoost wel degelijk van de verhuizing van Ajax. Dat is althans de mening van Jan Focke, die werkt voor stadsdeel Zuidoost en lid is van de lokale Sportadviesraad. ,<rjki september houden we voor de tweede keer een groot 'iPioolvoetbaltoernooi.We verwachten dat daar dit jaar duizend kinderen aan meedoen van dertig scholen. Die belangstelling wordt sterk aangewakkerd door de komst van Ajax en op die ma nier krijgt de sport in Zuidoost duidelijk een extra impuls. Boven dien wonen in dit stadsdeel mensen van heel veel verschillende nationaliteiten. Bij het sporten kunnen kinderen spelenderwijs le ren om met elkaar om te gaan. Sport is dus een bindmiddel, zeker teamsport." In 1995 werd het schoolvoetbaltoernooi al ondersteund door Ajax door het schenken van ballen. Dit jaar is de club mede-orga nisator en worden de finale en een deel van de wedstrijden bij Ajax op sportpark De Toekomst gespeeld. „Aan het oppakken van het schoolvoetbaltoernooi zie je hoe belangrijk Ajax het vindt om feeling met de buurt te hebben." Focke vindt dat de Bijlmer te vaak en onterecht negatief in het nieuws komt. In bepaalde opzichten is het voor kinderen juist een heel prettig deel van de stad. „Kinderen groeien hier op in het groen en kunnen prima voetballen op de vele veldjes in dit stads deel. Er lopen hier heel wat talentjes rond die nog geen lid zijn van een vereniging. Misschien dat die straks toch meer kans heb ben om bij Ajax aan de bak te komen, bijvoorbeeld als ze gescout worden tijdens het schoolvoetbaltoernooi." Door Jeroen Kleyne FOTO'S RON RICHEL Schoonmakers, bewakers, winkelpersoneel: Amster dam ArenA en de naburige bedrijven zullen in de toekomst werk bieden aan een groot aantal men sen. Of de nieuwe banen naar werklozen uit stads deel Zuidoost zullen gaan, is nog onzeker. In stadsdeel Zuidoost wonen ongeveer negentigduizend mensen; het stadsdeel telt 14.500 werkzoekenden. De meesten van hen zijn laag opgeleid en hebben weinig werk ervaring. Een bijkomend probleem voor deze groep is dat veel arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden in het bedrijfsle ven verdwijnen. „Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen of de komst van de ArenA ook nieuwe werkgelegenheid voor dit stads deel met zich meebrengt", laat een medewerker van stads deel Zuidoost weten. „De organisatie van het stadion is vrij klein: maximaal dertig man. Alle overige activiteiten worden uitbesteed. Het arbeidsbureau probeert dan ook zo veel mogelijk contacten te leggen met potentiële ondernemers, maar het is een lastige klus om te bewerkstelligen dat werklozen uit Zuidoost in de ArenA aan de slag gaan." In samenwerking met uitzendbureau Randstad heeft het Ar beidsbureau in Zuidoost daarom op I mei 1996 het 'servi cepunt ArenA' in het leven geroepen. Potentiële werkge vers hebben op die manier één aanspreekpunt in het stads deel voor het werven van personeel. „Bovendien wil het servicepunt kijken of het mogelijk is om de veelal kleine baantjes in horeca, schoonmaak en beveiliging aan elkaar te koppelen tot een redelijk volwaardige baan. Je kunt daarbij denken aan een soort allround gastheer of gastvrouw, waarbij de werkzaamheden worden gecoördineerd door het servicepunt. Gezien het flexibele karakter van de arbeid is de snelle beschikbaarheid en inzetbaarheid van de werk lozen uit Zuidoost een voordeel." Begin juni is het stadsdeelbestuur nog eens om de tafel gaan zitten met de stadiondirectie, omdat het er de schijn van had dat de Amsterdam ArenA niet zo happig was op personeel uit Zuidoost. Nieuwe stewards werden bijvoor beeld aangetrokken via de Hogeschool Holland. „De direc tie heeft het stadsdeel verzekerd dat in ieder contact dat ze afsluiten met bedrijven de bepaling komt dat personeel bij voorkeur afkomstig is uit Zuidoost. Een goed bedoelde in tentie, maar de werkelijke waarde moet nog blijken. Maar gezien de maatschappelijke druk kan geen bedrijf het meer verkopen om personeelsleden in Brabant te gaan werven."

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1996 | | pagina 39