CLUBCARD VERPLICHT SEIZOEN 1995 -1996 Clubcard voortaan verplicht ajajiife VAN DE A] A X SUPPORT ERS VERENI GING Aan het begin van deze maand maakte de KNVB via de dagbladpers be kend dat met ingang van het seizoen '95/'96 de dubcard verplicht wordt gesteld. De inhoud van dit bericht zal door ieder voor kennisgeving zijn aangenomen. Want er werd verder niets verteld over de achtergronden van en de wijze waarop je in het bezit kunt komen van een dubcard. Waar voor dient de dubcard en hoezo verplicht? Hieron der volgt de uitleg. KLEUR BEKENNEN SEIZOENKAART HOUDERS TOEGANGSKAART HOOFDDORP, In het nieuwe seizoen is el ke club in de eredivisie ver plicht de clubcard in te voe ren. Alleen met dat bewijs kunnen supporters voortaan aan kaartjes voor wedstrij den komen. De clubcard is een initia tief van Ajax, Feyenoord, PSV, FC Groningen, Willem II en de stichting Cotass (Club Orientated Ticketing Authorisation System for Stadia), die de organisatie, ontwikkeling en promotie van de card in handen heeft. De KNVB maakte in Hoofddorp bekend dat in na volging van de eredivisie clubs, de Oranje-clubcard wordt uitgegeven. Daarmee kunnen bezoekers toegangs kaarten kopen voor de thuis wedstrijden van het Neder lands team. Enkele jaren geleden hebben Ajax, Feijenoord, PSV en FC Groningen het initiatief geno men om een systeem uit te dokteren dat behulpzaam kan zijn bij de verkoop van toe gangskaarten. Bij de ontwikke ling zijn er allerlei andere ini tiatieven bijgekomen die het leven van een supporter kun nen vergemakkelijken. Een aantal clubs geeft inmiddels clubcards uit. Daarmee zijn in het afgelopen seizoen enkele proeven gedaan om het sys teem te testen. Deze proeven zijn geslaagd en vandaar dat de dubcard nu op grote schaal wordt geïntroduceerd. Wie een clubcard wil zal kleur moeten bekennen. Je kan maar één clubcard hebben. Deze is gekoppeld aan je favoriete club. Je koopt dus een Ajax Clubcard of een Volendam Clubcard, etc, etc. De club card kost Fl. 10,00 en is twee jaar geldig. Wanneer je lid bent van de supportersvereniging ontvang je automatisch de clubcard, die gekoppeld is aan Ajax. Daarmee kun je dus volledig profiteren van alle diensten die zullen worden aangebo den. Verder is de clubcard te vens het bewijs van lidmaat schap van de Supportersver eniging Ajax. Omdat de club card is gekoppeld aan het lid maatschap, is de clubcard maar één jaar geldig. Elk sei zoen na betaling van de contri butie ontvang je een nieuwe Ajax Supportervereniging Clubcard. De kosten van de clubcard zitten in de contribu tie die je betaalt. Wie een seizoenkaart van Ajax heeft, is automatisch houder van de Ajax Clubcard. Als je de seizoenkaart goed bekijkt, zie je dat is aangeven dat deze kaart ook als club card dient. Seizoenkaarthou ders hoeven dus niets te doen en kunnen met de seizoen kaart profiteren van alle dien sten die worden aangeboden. Wanneer je een seizoenkaart hebt en lid bent/wordt van de Supportersvereniging Ajax, dan ontvang je van de suppor tersvereniging geen clubcard als bewijs van lid maatschap. In dit geval ontvang je de Ajax Suppor ters Clubpas. Met deze pas heb je dezelfde rechten als elk ander lid. Je kunt alleen geen toegangs kaart kopen met de clubpas. De reden hiervoor is dat je maar over één clubpas mag beschikken. Aan het begin van seizoen 1995/1996 zul len Ajax en haar suppor- tersevereniging hun adres bestanden koppelen om te kijken wie eventueel on rechtmatig over twee club cards beschikt. Het eerste dat gaat gebeu ren is de verkoop van toe gangskaarten voor wedstrij den met behulp van de clubcard. Je kunt dan met je clubcard maar een nader aan te geven verkooppunt van Staatsloten. Met behulp van de computer en je club card kun je dan bij jouw in de buurt een toegangskaart kopen. Dus niet meer op werkdagen naar Amster dam om vervolgens in de rij te staan. Dat bedoelt men nu met klantvriendelijkheid. Makkelijker kan het eigen lijk niet. Het is dus verstandig om gauw lid te worden van de Ajax Supportersvereniging. Je profiteert dan van alle voordelen en je bent de trotse bezitter van de Ajax Supporters Clubcard 1995/1996. Ajax Supporters Clubcard 1994/1995

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 74