REGIONIEUWS LAND VAN CUYK RD-LIMBUR fiT I Op zondag 11 juni j.l. organi seerde het regioteam in Cuyk een grote manifestatie. Deze manifestatie word ieder jaar door ontzettend veei mensen bezocht. Wij hebben als regio team hierin een plaatsje ver worven. De Ajax-Dubbeldek- ker stond midden in het cen trum van deze happening. Ook de Fan-shop was aanwe zig. Onze leden konden ons natuurlijk vinden voor het ABN-kantoor in Cuyk. Een mijlpaal werd overschreden na het behalen van de kampioen schap en de 'cup met de grote oren'. Ook was het regioteam op het supporterstoernooi in Amsterdam aanwezig. Of de Finale gehaald zal worden is de vraag, gezellig wordt het in ieder geval. In het voorbije seizoen heb ben diverse regio's zich bezig gehouden met de tot standko- ming van georganiseerde bus reizen vanuit de regio, naar zowel uit- als thuiswedstrijden van Ajax. Ook binnen de regio Oost- Gelderland hebben enkele re gioteamleden zich hiermee be zig gehouden. Met enige te vredenheid hebben we kunnen vaststellen, dat we in de opzet geslaagd zijn. In het afgelopen seizoen is gebleken dat ook hier een goede communicatie tussen beide partijen van groot belang is om voor een dergelijk project enig draag vlak te krijgen. Evaluatie op een later tijdsstip zou moeten leiden tot een verbeterde or ganisatie in het nieuwe sei zoen. De invoering van het Cotass systeem zou wel eens een grote belemmering kun nen gaan betekenen voor de regiobussen. Natuurlijk kent het systeem ook voordelen (mits rekening gehouden wordt met de 'vaste' suppor ters) zoals het kunnen kopen van een toegangsbewijs in je eigen omgeving. Groot nadeel is dat er geen overzicht is wel ke supporters een kaartje hebben gekocht en of men per regiobus zou willen reizen. Een ander nadeel is dat er mindere coördinatie is bij de begeleiding van supporters, iets waar ook Ajax het belang altijd van heeft ingezien. Het tijdsstip van invoering was o.a. afhankelijk van de ervaringen bij de wedstrijd Ajax-Volen- dam, al was deze wedstrijd keuze m.i. een ongelukkige keuze. De Supportersvereni ging zal één van de partijen zijn die in de evaluatie wordt betrokken. Als regio vertrou wen we erop dat de busreizen tot één van de aandachtspunten zal behoren. Regio Oost-Gel derland zal in ieder geval in het seizoen '95/'96 weer bus reizen organiseren als daar voldoende animo voor be staat. Leden kun nen zich altijd aan melden op de be kende adressen. Het nieuwe sei zoen voor de regio Oost-Gel derland wordt op 16 septem ber geopend met een feest avond voor al haar leden. De locatie is zalencentrum Neyen- huis te Winterswijk en ook in troducés zijn op deze avond van harte welkom. Vanuit de regio worden busreizen naar Winterswijk georganiseerd, waarbij de opstapplaatsen Ze- venaar/Doetinchem en Zutphen gehanteerd zullen worden. De muzikale invulling Promotieteam van regio Salland en Tuk- kerland begeleiden Michael van Praag tij dens zijn bezoek aan Almelo. wordt verzorgd door de 4- mans formatie Skinhouse en mensen die een gokje willen wagen kunnen hiervoor te recht in het 'Casino'. Uiteraard zal de Ajax-fanshop ook aan wezig zijn met de allernieuwste Ajax-artikelen. Leden zullen binnenkort geïnformeerd wor den door middel van een mai ling. Met de vakantieperiode in het vooruitzicht is het raad zaam om in ieder geval deze datum in de agenda te noteren. 'Last tour of Ajax'. Almelo was de laatste 'Met het sta dion het land in' van Michael van Praag. Een Ajax waar dig slot van een succesvolle tour. Zeventienmaal be zocht Michael van Praag, voorzitter van de AFC Ajax, Ajax-supporters in den lande. FOTO: ROBERT COLLETTE

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 48