REGIONIEUWS KOP VAN NOORD-HOLLAND ZUID-LIMBURG AJAJIIFE Deze regio organiseert i.s.m. de voetbalclub Alphense Boys op zaterdag 22 juli de wed strijd Alphense Boys - Ajax. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Vooraf aan deze wedstrijd is er een wedstrijd tussen de jeugdelftallen en in de rust een optreden van Peter Beense. Kaarten, a fl. 17,50, zijn uit sluitend in de voorverkoop te verkrijgen bij de WV-kantoren in Alphen, Leiden, Katwijk en Noordwijk. Onder voorbe houd is er een voorverkoop bij Ajax. Voor verdere infor matie verwijzen we naar het regio-team van Zuid-Holland- Noord of Alphense Boys tel.: 01720- 92774. Eind vorig jaar is er een mailing naar de leden in onze regio ge stuurd met daarin o.a een op roep om ons regio-team te versterken. Er werden stads- hoofden en assistenten ge vraagd. Na een selectie te heb ben gemaakt, zijn wij tot de conclusie gekomen dat ons team nog meer versterking zoekt: nog één stadshoofd en enkele assistenten in Den Haag en twee assistenten in Katwijk. Indien u echter niet in deze plaatsen woont, maar wel iets wilt doen in ons regio-team laat het ons dan even weten. Na onze eerste vergadering kwam het regio-team tot de conclusie dat er vragen waren naar een zaalvoetbalteam. Het regio-team speelt met de ge dachte bij de start van de zaal- Deze regio organiseerde op 18 maart een succesvol zaal voetbal toernooi in sporthal Harenkarspel. Naast de 10 deelnemende teams wisten vele Ajax-fans de weg naar de sporthal te vinden. Meer dan 800 toeschouwers vermaakte zich prima met het zaalvoet bal, de stands met Ajax-arti- kelen en de vertoonde Ajax- films uit het heden en verle den. Het zaalvoetbal toernooi werd gewonnen door het team van Seumeren Kranen, dat in de finale Harenkarspel met 3 - 0 versloeg. De derde en de vierde plaats waren voor de teams Incasso Hoorn en het regioteam IJmond. Theo Pouw reikte de prijzen uit en sprak na afloop van een geslaagd toernooi en een heerlijke Ajax-sfeer. In de winterstop organiseert het regioteam wederom een zaal voetbaltoernooi, wat dan nog grootser van opzet zal zijn en met een aparte dames poule. voetbalcompetitie - die in Au gustus begint - in enkele plaatsen één of meerdere teams samen te stellen. Het gaat om de vol gende plaatsen: Delft, Den haag, Katwijk, Leiden en Zoetemeer. De vaste speelavond wordt waarschijnlijk maandagavond. Tevens is het regio-team op zoek naar sponsors voor het regiotenue. Welke kosten hieraan zijn verbonden is nog niet duidelijk. Geïnteresseer den kunnen een briefje sturen naar het volgende adres: ASV Zuid-Holland-Noord Postbus 22944 1100 DK Amsterdam Het regioteam Utrecht heeft na het overlijden van Koos Hoogduyn, in naleving van zijn wens, het feest 'met het sta dion het land in' op een ge paste Koos- en Ajax-waardige wijze tot uitvoering gebracht. Zijn rechterhand en regio vriend Max Oostenbeek heeft zijn taak overgenomen. Max is woonachtig in Utrecht, is sinds augustus 1992 lid van de supportersvereniging en be zoekt iedere thuiswedstrijd van Ajax. Kortom, de 30-jari- ge Max is een vertegenwoor diger met een Rood-wit hart. Regiovertegenwoordiger van Utrecht: Max Oosten broek De regio beschikt sinds begin dit jaar over een volledig afde lingsbestuur. De nieuwe regio vertegenwoordiger is Harm Smalbil uit Heerlen. Hij heeft deze functie overgenomen van de waarnemend regio-verte genwoordiger Math Wijnands, die ais Limburgs redactielid van Ajax-Life tijdelijk als regio vertegenwoordiger functio neerde bij gebrek aan kandida ten. Omdat de regio Zuid-Limburg aan het eind van 1994 uitge groeid was tot meer dan dui zend leden, was de tijd rijp om een volwaardig regiovertegen woordiging te gaan vormen. In overleg met het landelijke be stuur van de Ajax Supporters vereniging is het volgende team samengesteld: Harm Smalbil, regio-vertegenwoordiger (045 - 724787); zijn plaatsvervanger is Ron Kusters (045 - 243473); Jules Socrates, assistent (045 - 773804); Stefan Steyvers, kas- meester. De activiteitencom missie bestaat uit Paula Koonen, Natascha Brans, Theo Stelten en Fred Starreveld. Buscoördinator is Bas den Dekker (046 - 742739). Het postadres is: Regio Zuid-Lim burg, Ajax Supportersvereni ging, Postbus 130, 6470 EC Eygelshoven. Math Wij nands - die overigens geen deel uitmaakt van het team - blijft gewoon redacteur van Ajax-Life. Het kersverse Liroktf teit op tweede paasdag, was men aanwezig in Born met de beken de promotie-dubbeldekker en op 15 juni werd in zaal Hermans aan de Schaesbergerweg in Heerlen de bijeenkomst met Ajax-voorzitter Michael van Praag gehouden. Alle Limburgse leden krijgen persoonlijk in formatie hier over toege stuurd. Maar na tuurlijk is iedere Regioteam Zuid-Limburg Ajax-supporter regioteam welkom. Voor in- heeft inmiddels al twee activitei- formatie bel gerust de hierbo- ten gepland. Op de eerste activi- venstaande telefoonnummers.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1995 | | pagina 13