COLUMN*VAN PRAAG AJAH.IFE Deze keer wil ik mijn co lumn wijden aan het C0- TASS systeem, dat binnen kort in de PTT telecompetitie zal worden ingevoerd. COTASS staat voor 'Club geOri├źnteerd Toegang en Authorisatie Systeem voor Sta dions' en is een ontwikkeling van Ajax, FC Groningen, Feyenoord en PSV. Het heeft ca. vier jaar geduurd om het systeem in al zijn facetten te ontwikkelen. Gedurende die tijd is er vooral veel aandacht besteed aan het informeren van alle be langhebbenden. We waren dan ook zeer gelukkig dat de Landelijke Fe deratie van Voetbalsupporters zich het vorige jaar al achter COTASS heeft geschaard en dat de voor jaarsvergadering van de sectie Be taald Voetbal dit in januari ook unaniem heeft gedaan. Niets staat de invoering per I juli a.s. dan ook in de weg. Temeer daar de KNVB, die halverwege de rit ook gesprekspartner werd, de aanvangs-investeringen alsmede de clubfee voor de eerste vijf jaar uit het accomodatiefonds voor alle deelnemende clubs betaalt. Het centrale document bij COTASS is de clubcard. Deze is in geen enkel opzichtte vergelij ken met de vermaledijde clubpas welke de KNVB een aantal jaren geleden voor een beprekte groep supporters wilde invoe ren. Die pas was discriminerend en duide lijk een veiligheidsinstrument. De clubcard is dat niet. Dit zal uit de vol gende regels wel blijken en is bestemd voor iedereen die een voetbalwedstrijd in de PTT Telecompetitie wil bezoeken. Onze supportersvereniging loopt hierin voorop, want u allen bent in het bezit van zo'n clubcard. Wat gaat COTASS nu voor u doen? De clubcard stelt u bijvoorbeeld in de ge legenheid om bij elk verkooppunt van de SENS (de Staatslotterij), waar ook in Ne derland, een kaartje te kopen voor wed strijden van elke bij COTASS aangesloten voetbalclub. Onze supporters uit Weert behoeven dus voortaan niet meer naar Amsterdam te reizen om kaartjes voor wedstrijden te kopen. Mocht diezelfde supporter de wedstrijd Groningen - FC Twente willen bijwonen, dan kan hij ook daar in Weert een kaartje voor kopen. Het systeem herkent een sei zoenkaarthouder, maar ook een lid van de supportersverenining (de seizoenkaart en de supporterspas zijn automatisch club- cards). Dat geeft Ajax de mogelijkheid om hen in de voorverkoop voorrang te verschaffen voor bepaalde wedstrijden. Ook kunnen we inregelen hoeveel kaartjes een club- cardhouder mag kopen. Voor bezoekers van de tegenpartij is de clubcard ook een zegen. Iedere club kan er namelijk voor zorgen, dat bezoekers van dezelfde club bij elkaar in het stadion zitten. Dat is voor hun gezellig en in het kader van overzicht te prefereren. Zo kunnen we bij de wedstrijd Ajax - Vi tesse niet alleen precies inregelen waar supporters van beide clubs zitten, maar ook waar een clubcardhouder van bijvoor beeld Volendam zijn plaats kan vinden. Vanaf I juli 1994 dient een ieder die een kaartje voor een wedstrijd van Ajax wil kopen, in het bezit van een clubcard te zijn. Iemand die nog geen clubcard heeft, maar toch plotseling besluit om naar Ajax te gaan kijken, kan zo'n clubcard op de wedstrijddag zelf bij de stadionkassa aan schaffen. Zo'n clubcard gaat tien gulden per twee jaar kosten en dat is voorwaar niet veel, wanneer men het gemak en bijvoorbeeld de reiskosten naar Amsterdam in ogen schouw neemt. Dankzij COTASS hebben we ook een in strument in handen tegen de 'zwarte' han del in kaartjes. Op ieder toegangskaartje staat namelijk ook afgedrukt met welke clubcard dat kaartje is aangeschaft, zodat tegen degene die zijn kaartje aan een han delaar doorverkoopt of het zelf tegen een verhoogde prijs in de handel brengt kan worden opgetreden. Blokkering van zijn of haar clubcard is dan ongetwijfeld het ge volg. De komende weken zal Ajax proeven gaan nemen met de voorverkoop via SENS. Wij zullen de leden van de supportersvereni ging welke een kaartje via de claimregeling hebben gereserveerd verzoeken aan deze proef mee te willen werken, door hen te vragen hun kaartje via COTASS op een door ons aangewezen adres op te halen. Mocht het systeem falen, dan kunnen we het kaartje alsnog opsturen, daar naam en adres bekend zijn. De uitwedstrijd op 8 mei tegen Willem II is de eindproef. Alle toeschouwers dienen hun kaartjes voor die wedstrijd via CO TASS aan te schaffen. Slaagt die proef, dan kan het systeem per I juli a.s. worden in gevoerd. Blijken er haperingen te zijn, dan kunnen die nog op tijd worden opgelost. Nederland is dan een uniek kaartverkoop systeem rijker. Een systeem dat met name een grote verbetering voor de Ajax sup porters zal betekenen, daar juist die over het gehele land verspreid woonachtig zijn. Tenslotte wijd ik nog graag een paar woor den aan de gedenkwaardige avond van 8 maart j.l. Alle regiovertegenwoordigers waren naar onze bestuurskamer gekomen teneinde instructie over het gebruik van de regiohandboeken te krijgen en om met het bestuur van de supportersvereniging van gedachten te wisselen. Aan mij was de eer toebedeeld om aan ie dere regiovertegenwoordig(st)er de Ajax- regiovlag uit te reiken. Het volledige Ajax bestuur was daarbij aanwezig en dat on derstreept het belang dat wij aan de sup portersvereniging hechten. Deze vereni ging is natuurlijk een onmisbaar middel om de uitstraling van onze club te vergroten en om Ajax dichter bij haar supporters te brengen en andersom. Wij zijn er oneindig trots op, dat er zove- len zijn die actief of ondersteunend hun gevoel voor Ajax willen tonen en dat zij deel willen uitmaken van de steeds groter wordende Ajax-famiiie. Ron Brandsteder heeft het ooit eens heel mooi gezegd: "Het Ajax-gevoel is niet al leen een gevoel, het is een levensstijl". Michael van Praag

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 9