SPELERS LIMBURG DE GROOTSTE ajajufe Met technisch directeur Louis van Gaal zijn er afspraken gemaakt over de beschik baarheid van de spelers voor de verschil lende regio-activiteiten. Een speler per jaar per regio. En om te voorkomen dat al tijd dezelfde speles gevraagd worden, be paald Louis van Gaal welke speler ter be schikking wordt gesteld. Het regioteam dat het eerste gebruik heeft gemaakt van de dubbeldekker, is af komstig uit het land van Cuijk in Noord- Limburg. Onder deze regio vallen onder andere Boxmeer, Venray en Venlo. Na af loop hebben zij een evaluatieformulier in gevuld met tips voor een andere regio. Het team bestaat uit vijf personen en staat onder leiding van Gerard van den Heuvel. Ajax-fan in hart en nieren. "In 1972 mocht ik met mijn vader mee naar de Europa Cupfinale Ajax-lnter Milan in de Kuip. Daarna was ik meteen verkocht. En sinds dien ben ik besmet met een goedaardig vi rus. Want als je het eenmaal krijgt, kom je er niet meer vanaf." Gerard van den Heuvel (35), in het dage lijks leven hoofd-conducteur bij de Neder landse Spoorwegen, komt uit Beers, een dorpje van 1600 inwoners. "Ik denk dat ik de gave heb om mensen enthousiast te maken. Want alleen in Beers zijn er al 90 leden van de Supportersvereniging. Dat is extreem veel." Gerard heeft met zijn regi oteam een duidelijk doel voor ogen. "Het versterken van het Ajax-gevoel. En de on derlinge band tussen supporters verstevi gen door middel van allerlei activiteiten. Of ik er wel tijd voor heb? Nou, het is hard werken, maar ik heb gelukkig weinig slaap nodig." Ongetwijfeld de jongste regiovertegen woordiger is Inge van Esch. Op haar ze ventiende vertegenwoordigt zij de regio Het Groene Hart, waar onder andere Gouda onder valt. Tijdens de meeting ligt er een grote map voor haar op tafel. Ze luistert aandachtig en maakt, waar nodig, driftig aantekeningen. Ook zij heeft het over dat bijzondere Ajax-gevoel. "Dat heb je of dat heb je niet. Het is eigenlijk niet anders te omschrij ven." Ondanks dat ze dit jaar examen doet voor de Havo, heeft ze toch voldoende tijd om het contact tussen supporters en club te verstevigen. "Ik heb het er allemaal voor over. Sinds kort heb ik zelfs een tele foon op mijn eigen kamer, zodat ik onge stoord mijn werk kan doen. Het is mijn grote hobby en die wordt eigenlijk steeds groter. Als ik tijd over heb, ga ik ook naar wedstrijden. Hartstikke zenuwachtig en helemaal opgedoft met sjaaltjes en schmink loop ik dan het stadion binnen. De volgende dag ben ik helaas wel mijn stem kwijt." Inge heeft nog een bijzonder doel voor ogen bij het uitvoeren van haar taak als re giovertegenwoordiger. "Wij willen ons vooral gaan inzetten voor de jeugdige sup porters. Op de open dag en de nieuw jaarsreceptie komen die kleintjes niet aan bod. Daar moet verandering in komen", zegt Inge vastberaden. Voor Gerard van den Heuvel houdt zijn werk niet op in het land van Cuijk. "Zelfs op vakantie neem ik nog van alles van Ajax mee. Sommigen snappen dat niet, maar ik ben er gewoon gek van. Zo hangt er nu in een pub in Nottingham tussen alle grote Engelse clubs ook een vlaggetje van Ajax. En er wordt door de Engelsen met respect over gepraat." Elke kwartaalmeeting wordt er een regio vertegenwoordiger naar voren gehaald die zijn ideeën of ervaringen mag vertellen. Dit keer is het Willie Hubers van de regio Oost-Gelderland. Hij geeft tips hoe om te gaan met de pers en deelt zijn bevindingen mee over het zoeken van sponsors. "Het is echt waar," drukt hij de aanwezigen op het hart, "er gaan ontzettend veel deuren open bij het noemen van de naam Ajax. Vergeet dat niet." Met deze conclusie wordt de eerste kwar taalmeeting afgesloten. Elke regiovertegen woordiger heeft een eigen regiovlag uitge reikt gekregen van Michael van Praag, en met een doos vol promotiemateriaal en het Handboek onder de armen verlaten de regiovertegenwoordigers de bestuurs kamer. Er wacht ze een zware taak. Bettina Jacobs Ajax, laat ze dan kennis maken met de vele voordelen die de ASV biedt. Goed nieuws voor de Ajax Supporters vereniging in Limburg. De ASV is met ongeveer 650 leden inmiddels de groot ste supportersvereniging in de meest zui delijke provincie. De vier Limburgse prof clubs moeten het met minder georgani seerde fans doen: MVV 360, VVV 240, Roda JC 150 en Fortuna Sittard 70. Opmerkelijk is dat de provincie die het meest ver van de Meer ligt en zelf vier profclubs huisvest (waarvan drie in de ere divisie) een grote Ajax-aanhang heeft. En het einde van de groei lijkt nog niet in zicht. Het aantal aanmeldingen uit het zui den stroomt nog gestaag binnen. Ajax is er dan ook immens populair. Dat blijkt niet alleen uit het ledenbestand, maar ook uit de vele aanvragen voor kaarten door bij voorbeeld voetbalteams, personeelsvere nigingen of vriendenclubs. Hier ligt dus nog terrein braak voor de Ajax Supportersvereni ging. Een groot aantal Ajax-liefhebbers kan overgehaald worden om lid van de vereni ging te worden. Daarbij is de hulp van alle leden onontbeerlijk. Kennen jullie fans van yo.vuotó'T Ander goed nieuws dat „i_out vanuit Limburg gemeld wordt, is de oprichting van het regio-team. Was de animo in het begin nog niet erg groot, mo menteel hebben zich genoeg enthousiaste lingen gemeld die be reid zijn de handen uit de mouwen te steken. Op dit mo ment wordt gewerkt aan de oprichting, taakverdeling en basisactiviteiten. Zodra alles in de steigers staat, wordt begonnen met het organi seren van activiteiten in Limburg. Degenen die leuke ideeën hebben voor activiteiten kunnen dat melden bij regio-vertegen woordiger Math Wijnands, telefoon 046- 372743. Math Wijnands

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 15