MET DE BUS NAAR AJAX GEZELLIG EN BETAALBAAR COMFORTABEL NAAR UIT- EN THUISWEDSTRIJDEN VAN AJAX VOORDEEL VAN HET BESTUUR Een uitstekend middel om supporter en club dichter bij elkaar te brengen, is het vergemakkelijken van het vervoer naar wedstrijden. De Ajax Supportersvereni ging is er als eerste supportersvereniging in geslaagd een uniek systeem van busver voer op te zetten. In samenwerking met de VSN Groep, het overkoepelend orgaan van alle streekvervoerbedrijven in Neder land, is het vanaf nu mogelijk om georgani seerd vanuit de eigen regio per bus naar uit- en thuiswedstrijden te gaan. Iedere re gio heeft enkele opstapplaatsen waar van daan u voortaan gezellig met medepassa giers vertrekt naar een willekeurige wed strijd van Ajax in Nederland. Voor busrei zen naar thuiswedstrijden is zelfs een spe ciale bushalteplaats gecreëerd op de Mid denweg. Bij deze halte kunnen leden voor het Ajax-stadion uitstappen en na afloop ook weer instappen voor de thuisreis. Par keerproblemen zijn hiermee verleden tijd. Op zich is het eenvoudig om een busreis te organiseren vanuit een centrale opstap plaats naar een uitwedstrijd van Ajax. Door het opzetten van een unieke regio structuur in Nederland ontstond echter het idee om leden van de Ajax Suppor tersvereniging de mogelijkheid te bieden om op een voordelige wijze vanuit de re gio met de bus uit- en thuiswedstrijden te bezoeken. Het uitwerken van een dergelijk busplan vraagt om een uitgekiende logis tieke organisatie. Zo moesten onder ande re aan de betrokken busondernemingen heel andere eisen worden gesteld. Al snel bleek ook dat op het secretariaat een groot aantal zaken moest worden veran derd. Dat gaat in principe als een soort reisbureau functioneren. Op alle vragen is inmiddels een antwoord gevonden; het benoemen van opstapplaat sen, het reserveringssysteem, de betalings wijze, reisschema's en begeleiding op de bus door stewards. Bij het formuleren daarvan werd enorm veel steun verkregen van de busonderneming met wie de Ajax Supportersvereniging een overeenkomst is aangegaan. Het grote voordeel van de VSN Groep is dat de te leveren bussen uit de regio ko men waarvandaan de bus vertrekt. Hier door kunnen we concurrerende busprij- zen garanderen. De samenwerking houdt overigens niet in dat een lid met de gele streekbus moet reizen. De Coachnet, een dochteron derneming van de VSN Groep, beschikt over luxe touringcars. Deze zullen worden ingezet voor het vervoer naar uit- en thuiswedstrijden. De kwaliteit van het vervoer per bus bepaalt u samen met uw medepassagiers uit dezelf de regio. Elk type touringcar kan worden ge leverd. Hoe meer luxe, hoe duurder natuur lijk de prijs per persoon. Tijdens de eerste busreis zal de regiovertegenwoordiger de wensen en eisen inventariseren. Toilet aan boord, video-apparatuur, koffie en thee, alles is mogelijk. Bij de volgende busreis wordt meegedeeld wat de prijs per busreis wordt als aan alle wensen en eisen tegemoet wordt gekomen. Tevens zullen er dan afspraken ge maakt worden over het type touringcar waarmee in het vervolg wordt gereisd. Om aan alle eisen van de KNVB, clubs en overheden te voldoen, zullen op alle bus sen stewards aanwezig zijn. Zij zullen sa men met alle instanties zorgen voor de veiligheid van alle buspassagiers.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 48