REGIO-STRUCTUUR NIEUW FENOMEEN IN VOETBALLAND AJAJIIFE AJAX SUPPORTERSVERENIGING INTRODUCEERT DE REGIO STRUCTUUR teams onder verantwoording van het lan delijk bestuur een zelf ontwikkeld activi teitenplan uitvoeren, denkt de Ajax Sup portersvereniging die doelstelling te reali seren. De regio-teams worden onder an dere belast met het zo actief mogelijk werven van nieuwe leden, het regelen van bus reizen naar uit- en thuiswed strijden en het organiseren van allerlei festiviteiten in de eigen regio. In dit eerste nummer stelt elke regiover tegenwoordiger zichzelf voor. Bovendien kunnen leden aan de hand van de kaart zien in welke regio ze thuishoren. Op kor te termijn ontvangen de leden een folder van de regio-vertegenwoordiger uit de be treffende regio. In deze folder zullen zij na der geïnformeerd worden over het activi teitenplan. Voor vragen of informatie kan men zich wenden tot de regio-vertegenwoordiger. Na een voorbereiding van zes maan den is het zover. De regio-struc tuur is een feit. Uniek in Ne derland, want de Ajax Suppor tersvereniging is de eerste in Nederland die dit fenomeen introduceert. Met deze regio structuur moet op regionaal ni veau inhoud worden gegeven aan enke le belangrijke doelstellingen die de Ajax Supportersvereniging zichzelf heeft ge steld. Een selectiecommissie heeft na een slopende selectieprocedure regio vertegenwoordigers, regio-assistenten en regio-vrijwilligers benoemd voor de 27 regio's waarin Nederland is inge deeld. Hoogeveen, Amersfoort, Den Bosch, Amsterdam en Bodegraven. In deze steden kwamen verschillende regio- kandidaatvertegenwoordigers bij el kaar. Onder leiding van de selectie commissie, bestaand uit jan Bus- kermolen, Theo Pouw en Rob Polderman, werden de grenzen bepaald van de regio's en de doel stellingen bekend gemaakt. Uiteindelijk konden er 27 regio-vertegenwoordigers gefeliciteerd worden met hun benoeming. Een belangrijke doelstelling is op alle mo gelijke manieren de afstand tussen Ajax en haar fans in het gehele land te verkleinen. Via de regio-structuur, waarin de regio- Uiteindelijk konden er 27 regio-vertegen woordigers gefeliciteerd worden met hun benoeming.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 31