ajajufe L L /7\ VAN PE A J A X SUPPORTERS Tienduizend Aantal leden 25000 22500 20000 17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 GROEIT GESTAAG De Ajax Supportersvereniging heeft in het afgelopen jaar een spectaculaire groei doorgemaakt. In het begin van 1993 telde de vereniging ongeveer 3.500 leden. Met enkele acties kon in mei 1993 het 5.000- ste lid worden genoteerd. De gelukkige was mevrouw M. E. Mak - de Boer uit Avenhorn. Zij mag een jaar lang gebruik maken van een Fiat auto, gratis ter be schikking gesteld door Fiat Auto Neder land. Nauwelijks een halfjaar later werd de ma gische grens van 10.000 gepasseerd. De heer Vriens uit Boxtel gaat voortaan door het leven als 10.000-ste lid van de Ajax Supportersvereniging. Op uitnodiging van Ajax-voorzitter Michael van Praag beleef de hij een onvergetelijke avond tijdens de bekerwedstrijd tegen Heerenveen in het Olympisch Stadion. De hele avond was hij de gast van de voorzitter. J3* Jas moi not/it Irvm". cmjchnjft «urn Vnrm fnoddenl Je hWjftn i» Stlihar) win P'oag i/.vo PixapenhutJu ff Frugtr /.wiUum HANS VRIENS TIENDUIZENDSTE UD Ajax-supporter even een VIP „Hel U een «re»«rgHclljke dug t»n Int uil de lolimj. /jtitU mank Jt maarcvn keer in Je leren mee. Haw Vritiw <,Wi uit BovWI krijgt no* «n feestelijk e'v'Wl l»j terugdenkt aan dc wcdxirijd VJav-Hrrrt-nvccn, vu- rtce «eek In Amvlrrdütn Hij »a» een «vood ling dc pervounltjkc »«n Ajax-v*urzlt*r Mfc-tiiirl tan l'raa- en maakir krasis met alle ipelers de Amrlerilamtv nelbalkin tl Ken mooie beloning eoor Int tlcndui/rndvtr jcereitlelrwole lal van de vuppnrlersvtrrnlgia* **n Ajat. Een kinienad van Vrkiu hulde hem cnkcJ* ;arcn geleden over om een keer mcc ie gaan nau «n wedstrijd van Ajiv Dc Soctcliir w» Jiteei onkr dc ia- iltuk van liei aanvallende vpel van <le Anuterdummm co wav op vlag ecu trou we supporter Ootdj: leden van de vuppoflvmcrcntgiog inakieliikrr aan kaart les kunnen kinnen, bok» VHcni du jaar lui te «orden r« ji/n elfen vert» eir.g «col hem onlangs telefonisch mecjcdeeUt, dat hij liet lienduiaendrte lid van ilr supportert vereniging is en dat Ajjt dat uitgebreid tt »wrtn ..Van Praag 'weft rue een avond lang cd* als zijn persoonlijke gast bthan de!d settelt Vuertv mei teniet trots ..ik kreeg eer ctcnijt aangeboden eu hen v««gc»Kid vu ten Ik vujj Daarna kreeg ik «w> pl»x» in de kreungiSost. de meest luxe mtxinc VuiiKjfvprekcnd oioefci op z»°n leesttlijke dag een over «inning van Vriens' faveaxte l!U> mei .«breken Ajax begreep dal ook en vort tnrt ..Na de weddnd heb ik kennis gemaakt met dc spelersgroep Het Ikclemial met formeel Ik heb lekker met de speten daan buurten, het cijo beef gewet* j.mgcro «Mus de supporter Oni hei leest «cmplea tr uukcit. kreeg Vriens ut! handen van Vin Hraajt een shirt met de lutndirkrrJngtn v.-m de spelers «ry.-h.der: N'atnenv dc sponsor va» Ap. Ivvvl hankdiirklcur Jos Crusio van de ABN'AMRO uk Beste! hem Vrieos herrekt mei alle Uxrowrrtstojden va» jijtt klub Hij k«u enkele aan trekkelijke dneh uit en i«. in veels, hap sart nog n veenig BosieUreo. vaak tijdens wedstrijden ren de l-iKropjcup Hoewel hij natuurlijk hoopt «p w pwn mqgthjkc suksessen van Aja«. euüm de prsulio up het «rM nood hjk". val Itij dc dag kon samen EDENBESTAND Helaas trad er aan het einde van dit jaar een vertraging op in de groei. Vierhonderd leden moesten wor den afgeschreven omdat de con tributie niet was voldaan. Desondanks kan de Ajax Supportersvereniging het nieuwe jaar in met 13.100 betalende leden. EDENWERFACTIES In de eerste drie maanden van 1994 zullen er zowel op landelijk als op regionaal ni veau ledenwerfacties plaats vinden. De Ajax Supporters vereniging heeft zich ten doel gesteld om aan het ein de van dit seizoen (30 juni 1994) ongeveer 17.500 le den te hebben. c ONTRIBUTIE Voor een seizoen, dat loopt van I juli tot en met 30 juni, betaalt men f 50,- con tributie. Voor seizoenkaart houders en gezinsleden be draagt de contributie f 35,-. Het bestuur van de suppor tersvereniging heeft beslo ten om voor de periode van I januari tot en met 30 juni f 35,- contributie te heffen voor het lidmaatschap. Sei zoenkaarthouders en gezins leden die zich in die periode aanmelden, betalen slechts f20,-. Vanaf I juli 1994 moeten deze leden voor het lidmaatschap van het seizoen '94-'95 het normale bedrag aan contributie betalen.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 11